Få 20% rabatt! arrow_drop_up
Gå vidare till innehåll

Gratis frakt | Betal senere med Klarna

  Villkor

  Artikel 1 – Definitioner

  I dessa villkor gäller följande definitioner:

  Reflektionstid: Den period under vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;

  Konsument: den fysiska person som inte handlar i utövande av yrke eller verksamhet och som ingår ett distansavtal med uppdragstagaren;

  Transaktionens varaktighet: en fjernkontrakt med hensyn til en serie produkter og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller kjøpsforpliktelse er spredt over tid;

  Hållbar databärare: alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information personligen riktad till honom på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad återgivning av den lagrade informationen.

  Ångerrätt: möjligheten för konsumenten att säga upp distansavtalet inom ångerfristen

  Entreprenör: den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster till konsumenter på distans;

  Distansavtal: ett avtal där det, inom ramen för ett av entreprenören organiserat system för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, fram till och med avtalets ingående, exklusivt har använts en eller flera tekniker för distanskommunikation;

  Teknik för fjärrkommunikation: medel som kan användas för att ingå avtal, utan att konsument och företagare träffas samtidigt i samma rum.

  Allmänna villkor: entreprenörens gällande allmänna villkor.

   

   

  Artikel 2 – Tillämpning

  Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från företagaren och för alla distansavtal och beställningar mellan företagare och konsument.  Innan distansavtalet ingås görs texten i dessa allmänna villkor tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges att de allmänna villkoren finns att se hos företagaren och de skickas kostnadsfritt så snart som möjligt på begäran av konsumenten.  Om distansavtalet ingås elektroniskt, oavsett föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten kan sparas i ett enkelt sätt. på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de skickas kostnadsfritt på begäran av konsumenten elektroniskt eller på annat sätt .  För det fall specifika produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje styckena i enlighet därmed, och konsumenten kan alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest fördelaktig för honom vid motstridiga allmänna villkor och betingelser.  Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle är helt eller delvis ogiltiga eller brutna, kommer resten av avtalet och dessa villkor att förbli i kraft och den relevanta bestämmelsen kommer att ersättas i ömsesidigt samråd utan dröjsmål av en bestämmelse som utger sig vara så nära originalet som möjligt.  Situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor måste anses "i andan" i dessa allmänna villkor.  Osäkerhet om tolkningen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor måste förklaras "i andan" i dessa villkor.  Artikel 3 – Erbjudandet  Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller villkor ges, kommer detta uttryckligen att framgå av erbjudandet.  Erbjudandet är icke bindande. Entreprenören har rätt att ändra och justera anbudet.  Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet är inte bindande för företagaren.  Alla bilder och specifikationsdata i erbjudandet är vägledande och kan inte ge skäl för ersättning eller uppsägning av avtalet.  Bilder som medföljer produkterna är en sann representation av de produkter som erbjuds. Entreprenören kan inte garantera att de färger som visas exakt motsvarar de verkliga färgerna på produkterna.  Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är kopplade till att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt för:

  priset, med undantag för tullklareringskostnader och importmoms. Dessa extra kostnader kommer att stå på kundens bekostnad och risk. Post- och/eller budtjänster kommer att använda sig av det särskilda systemet för post- och budtjänster för import. Denna ordning gäller om varorna importeras till EU:s bestämmelseland, vilket även är fallet här. Post- och/eller budtjänsten uppbär momsen (antingen tillsammans med tullklareringskostnaderna) från mottagaren av varorna;

   

  eventuella fraktkostnader;  det sätt på vilket avtalet ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;  huruvida ångerrätten gäller eller inte;  betalningssätt, leverans och utförande av avtalet;  villkoret för godkännande av erbjudandet, eller villkoret under vilket företagaren garanterar priset;  storleken på tariffen för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på annan grund än den vanliga bastaxan för de kommunikationsmedel som används;  om avtalet kommer att arkiveras efter det att det ingåtts och, i så fall, hur det kan konsulteras av konsumenten;  hur konsumenten innan avtalet ingås kan kontrollera och om så önskas återställa de uppgifter som han har lämnat i samband med avtalet;

  alla andra språk på vilka, förutom nederländska, avtalet kan ingås;  de uppföranderegler som företagaren lyder under och det sätt på vilket konsumenten kan läsa dessa uppföranderegler elektroniskt; och  distansavtalets minimilängd vid en långsiktig transaktion.

  Valfritt: tillgängliga storlekar, färger, typ av material.  Artikel 4 – Avtalet  Med förbehåll för vad som sägs i 4 § ingås avtalet i det ögonblick konsumenten accepterar erbjudandet och uppfyller de därmed förbundna villkoren.  Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt, bekräftar företagaren omedelbart mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte bekräftas av företagaren kan konsumenten lösa upp avtalet.  Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa elektronisk överföring av data och säkerställa en säker onlinemiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.  Entreprenören kan informera sig - inom rättsliga ramar - om konsumenten kan fullgöra sina betalningsförpliktelser, samt om alla de fakta och faktorer som har betydelse för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om entreprenören med stöd av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att avslå en beställning eller begäran med motivering eller att till genomförandet förena särskilda villkor.  Entreprenören kommer att skicka följande information till konsumenten tillsammans med produkten eller tjänsten, skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare:

   

  1. Besöksadressen för entreprenörens företag dit konsumenten kan gå med klagomål;
  2. Villkoren för och det sätt på vilket konsumenten kan använda sig av ångerrätten enligt, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;
  3. Informationen om garantier och befintlig service efter försäljning;
  4. informationen som ingår i artikel 4 nr 3 i dessa villkor, om inte företagaren redan har lämnat konsumenten denna information innan avtalet ingicks;
  5. kraven för att säga upp avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är tillsvidare.

  Vid en långsiktig transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

   

  Alla avtal ingås under suspensiva villkor för tillräcklig tillgång på de relevanta produkterna.

    

  Artikel 5 – Ångerrätt

   

  Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl inom 14 dagar. Denna betänketid börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som utsetts i förväg av konsumenten och gjorts känd för företagaren.  Under ångerfristen kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Kunden kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning det är nödvändigt för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar ångerrätten kommer han att returnera produkten med alla medföljande tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och förpackning till grundaren, i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från grundaren.  Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är denne skyldig att göra detta till företagaren inom 14 dagar från mottagandet av produkten. Konsumenten ska meddela detta genom ett skriftligt meddelande/e-post. Efter att konsumenten har angett att han vill utnyttja sin ångerrätt ska kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten ska bevisa att den levererade varan har returnerats i rätt tid, till exempel genom leveransbevis.

   

   

  Artikel 6 – Kostnader för ångerrätt

   

  Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt står kostnaderna för att returnera produkterna för konsumentens räkning.

  Om konsumenten har betalat ett belopp återbetalar företagaren detta belopp så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter att varan har levererats. Detta är under förutsättning att produkten redan har mottagits tillbaka av nätåterförsäljaren eller att ett avgörande bevis på en fullständig retur kan tillhandahållas.

   

  Artikel 7 – Uteslutning av ångerrätt

   

  Entreprenören kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter enligt beskrivning i punkterna 2 och 3. Undantaget från ångerrätten gäller endast om entreprenören tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid för ingående av avtalet.  Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för produkter:

  1. som är gjord av företagaren i enlighet med konsumentens specifikationer;
  2. som är distinkt personlig till sin natur;
  3. som till sin natur inte kan återlämnas;
  4. som kan ødelegge eller eldes raskt;
  5. vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som företagaren inte har något inflytande över;
  6. för lösa tidningar och tidskrifter;
  7. för ljud- och bildinspelningar och datorprogram som konsumenten har brutit förseglingen av.
  8. för hygienprodukter där konsumenten har brutit förseglingen.

  Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för tjänster:

  1. som avser boende, transporter, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter som ska utföras på ett visst datum eller för en viss period;
  2. om leveransen har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;
  3. angående spel och lotterier.

  Artikel 8 – Priset

   

  Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, med undantag för prisförändringar till följd av förändringar i momssatser.  Till skillnad från föregående avsnitt kan entreprenören erbjuda rörliga priser för produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som entreprenören inte har inflytande över. Detta beroende av fluktuationer och att eventuella angivna priser är riktpriser framgår av erbjudandet.  Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är en följd av lagbestämmelser eller föreskrifter.  Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om stiftaren har föreskrivit detta och:

  1. de är resultatet av lagstadgade bestämmelser eller förordningar
  2. konsumenten har befogenhet att säga upp avtalet med verkan från den dag prishöjningen träder i kraft.

  Enligt artikel 5 första stycket i 1968 års omsättningsskattelag sker leveransstället i det land där transporten påbörjas. I detta fall sker denna leverans utanför EU. Efter detta kommer post- eller budtjänsten att uppbära importmoms eller tullklareringskostnader från kunden. Företagaren kommer därför inte att debiteras moms.  Alla priser är med reservation för tryck- och tryckfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryck- och skrivfel. Vid tryck- och sättningsfel är grundaren inte skyldig att leverera varan enligt felaktigt pris.

   

  Artikel 9 – Efterlevnad och garanti

   

  Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på tillförlitlighet och/eller användarvänlighet samt avtalets befintliga lagbestämmelser och/eller offentliga föreskrifter. Om det är överenskommet garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk. Entreprenören ansvarar inte för hur konsumenten vill använda produkten och dess funktionalitet i detta scenario.  En garanti som ges av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot företagaren med stöd av avtalet.  Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter ska anmälas skriftligen till företagaren inom 14 dagar efter leverans. Produkterna ska returneras i originalförpackning och i nyskick.  Entreprenörens garantitid motsvarar tillverkarens garantitid. Entreprenören ansvarar dock aldrig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild applikation av konsumenten och inte heller för några råd angående användningen eller tillämpningen av produkterna.  Garantin gäller inte om:  Konsumenten själv har reparerat och/eller modifierat de levererade produkterna eller låtit reparera och/eller bearbeta dem av tredje part;  De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt har hanterats vårdslöst eller i strid med entreprenörens anvisningar och/eller har behandlats på förpackningen;  Bristen är helt eller delvis en följd av föreskrifter som myndigheterna har gett eller kommer att ge med hänsyn till arten eller kvaliteten på de material som används.  Artikel 10 – Leverans och prestation  Entreprenören kommer att iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och genomförande av beställningar av produkter.  Leveransplats är den adress som konsumenten har uppgett till företaget.  Med iakttagande av vad som anges i artikel 3 i dessa allmänna villkor kommer företaget att utföra accepterade beställningar snabbt, dock senast inom 30 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan eller endast delvis kan genomföras, kommer konsumenten att informeras om detta senast 30 dagar efter att han har lagt beställningen. Konsumenten har i så fall rätt att utan kostnad lösa upp avtalet och har rätt till eventuell ersättning.  Vid upplösning enligt föregående stycke återbetalar företagaren det belopp som konsumenten har betalat så snart som möjligt, dock senast inom 14 dagar efter upplösning.  Om leverans av en beställd produkt visar sig omöjlig, kommer företagaren att göra allt för att göra en ersättningsprodukt tillgänglig. Senast vid leverans kommer det att framgå på ett tydligt och begripligt sätt att en ersättningsprodukt kommer att levereras. För ersättningsvaror kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för eventuell retursändning står för entreprenörens räkning.

   

  Risken för skada och/eller förlust av produkter ligger hos företagaren fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller ett ombud som utsetts i förväg och gjorts känt för företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.

   

  Artikel 11 – Varaktighetstransaktioner: varaktighet, uppsägning och förlängning

   

  Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med iakttagande av överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid på högst en månad.  Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts för en viss period och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst mot avtalsperiodens slut, i enlighet med överenskomna hävningsregler och ett meddelande period på minst en månad.  Konsumenten kan ingå de avtal som nämns i föregående stycken:  avboka när som helst och är inte begränsat till avbokning vid en specifik tidpunkt eller period;  åtminstone avbryta på samma sätt som de ingicks av honom;

  alltid säga upp med samma uppsägningstid som entreprenören har satt upp för sig själv.
  Ett avtal som ingåtts för en viss tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster kan inte tyst förlängas eller förnyas för en viss period.  Utan hinder av föregående stycke kan ett avtal som har ingåtts för en viss tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av dagliga nyheter och veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas med en årsperiod på upp till tre månader, om konsumenten motsätter sig detta. detta förlängda avtal kan upphöra vid förlängningens utgång med en uppsägningstid om högst en månad.  Ett avtal som har ingåtts för en viss tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter eller tjänster kan endast tyst förlängas på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp sig med en uppsägningstid på högst en månad och en uppsägningstid på högst tre månader om avtalet sträcker sig till ordinarie, men mindre än en gång i månaden, leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter.  Ett avtal med begränsad varaktighet för regelbunden leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter (prov- eller introduktionsprenumeration) fortsätter inte underförstått och upphör automatiskt efter prov- eller introduktionsperioden.  Om ett avtal har en löptid på mer än ett år kan konsumenten när som helst efter ett år säga upp avtalet med en uppsägningstid om högst en månad, om inte skälighet och skälighet motsätter sig att avtalet sägs upp före utgången av den avtalade löptiden.

   

  Artikel 12 – Betalning

   

  Om inte annat avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 7 arbetsdagar efter betänketidens början som nämns i artikel 6 nr 1. Vid avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period efter konsumenten. har fått bekräftelse på avtalet.


  Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i den betalningsinformation som lämnas eller lämnas till företagaren.

  Vid utebliven betalning från konsumentens sida har företagaren, med förbehåll för lagliga begränsningar, rätt att ta ut rimliga kostnader som har gjorts kända för konsumenten i förväg.

   

  Artikel 14 – Behandling av klagomål

   

  Klagomål om genomförandet av avtalet ska skickas fullständigt och tydligt beskrivna till företagaren inom 7 dagar efter att konsumenten upptäckt bristerna.  Klagomål som skickas till företagaren kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en rimligt längre handläggningstid svarar företagaren inom tidsfristen 14 dagar med mottagningsbesked och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.  Om klagomålet inte kan lösas i ömsesidigt samråd uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.  Ett klagomål upphäver inte företagarens skyldigheter, om inte företagaren skriftligen anger annat.  Om ett klagomål visar sig vara välgrundat av företagaren, kommer företagaren, efter eget gottfinnande, att byta ut eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

   

  Artikel 15 – Tvister

   

  Endast svensk lag gäller för avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller. Även om konsumenten bor utomlands.

  Betala alltid säkert

  Kundtjänst 7 dagar i veckan

  Gratis frakt